Импулсен център за обучение
по предприемачество

Мото:
Има само неправилен път,
безизходно положение няма.
още...


company location

Оборудван

със средствата на фонфация "Ротари" по инициатива на
д-р Ханс Филип

Импулсният център

ще играе ролята на  движеща сила и координиращо звено при обучението по предприемачество в училище.

company location

 

ИМПУЛСЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Импулсният център за обучение по предприемачество е с основна цел изграждане на ефективна система за обучение в предприемачество при активно взаимодействие между училище, стопанска практика и ВУЗ. Той ще играе ролята на  движеща сила и координиращо звено при обучението в предприемачество в училище и ще съдейства за изграждане на модел на сътрудничество между бизнеса и училището, както и между средното и висшето образование.
Импулсният център е със статут на Образователно и квалификационно-методическо звено към Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София.

Импулсният център по предприемачество разполага със собствена компютърна лаборатория, оборудвана със съвременна техника, интернет и специализиран софтуер, а също така и библиотека със значителен фонд от специализирана литература на български, английски, френски и немски език.


Дейности на импулсния център за реализиране на целта:

  • Разработване на концепция за обучение по предприемачество в средната образователна степен в синхрон с политиката на МОН и утвърдените европейски практики;

  • Стимулиране изграждането на личностни компетенции и предприемачески дух в рамките на обучението по всички учебни дисциплини;
  • Разработване на учебна документация;

  • Разработване на учебни материал;

  • Проучване на добри европейски и български практики за обучение по предприемачество и предложения за внедряването им в български училища;

  • Иницииране на съвместна работа с ВУЗ и звената на стопанската практика за  обща политика по отношение на обучението по предприемачество – съвместно обучение, разработване на учебници, учебна документация и др.;

  • Обучение на учители чрез семинари, обмяна на опит, консултации и др.;

  • Обучение на ученици и лица със завършено средно образование.