Импулсен център за обучение
по предприемачество

Мото:
Има само неправилен път,
безизходно положение няма.
още...


Учебник ПМ 1

Учебник ПМ 2

Учебник ПМ 3

Учебник УТФ

РЕСУРСИ

Учебници и помагала

Предприемачество и мвниджмънт

Учебникът “Предприемачество и мениджмънт – първа част” предлага конкретна възможност за прилагане на плурализъм на методите за целите на модерното обучение по предприемачество. В центъра са поставени основните  теми, свързани със същността на предприемачеството, връзката пазарна икономика – предприемачество, качествата и обществената роля и имидж на предприемача, основните въпроси при стартиране на собствен бизнес и т.н.. Съдържанието на учебника е обособено в пет глави. Глави първа, втора, трета и четвърта включват теми от гледна точка на теоретичните знания и практическите умения на учениците във връзка с обучението по предприемачество, а в глава пета са включени основни теми, свързани с развитието на личността на учениците, също неразделна част от  учебната програма, и задачи за годишен преговор.  След глава пета са поместени 32 Приложения, към които препращат основно работните задачи към всяка тема. В приложенията могат да се намерят методически указания за работните задачи, работни текстове, решения на казуси, задачи за проверка и т.н.

Като изхождат от факта, че само преподаването на тежки и сложни знания не е достатъчно за формирането на предприемаческо поведение авторите са насочили своите усилия към това учебникът да няма описателен и разказвателен характер. Акцентирано е върху изчистеното, проблемно-ориентирано съдържание и доброто илюстриране на материала, което го прави разбираем, лесен за четене и усвояване от учениците. По всяка една от темите са разработени работни задачи под формата на тестове, проблемни ситуации, варианти на решения, мини казуси, делови игри и др. работата, по които прави учениците активни участници в учебния процес. Връзката между теория и практика, между проблеми и решения, между учител и ученик е осезаема в целия материал на учебника. Друга особеност е, че този материал има единна методична основа, което дава възможност да се постигнат значими учебни цели.

Учебникът е създаден в рамките на проекта ECO NET. Проектът ECO NET (www.econet-see.com). Подпомогна по много и различни пътища развитието на методиката на обучение по икономическите дисциплини и внедряването на учебно-тренировъчната фирма като метод на обучение в българските училища.


Ръководството за учителя – ръководител на УТФ

Ръководството за учителя – ръководител на УТФ предлага конкретна помощ за прилагането на дидактическия метод “Учебно-тренировъчна фирма” за целите на модерното обучение по икономически дисциплини.
Целта на настоящото ръководство е да допринесе за успешното внедряване на УТФ при обучението на учениците.  В центъра са поставени основните  теми, свързани с основаването и ръководенето на учебно-тренировъчната фирма, с перспективите за професионализирането на учебния процес и възможностите за прилагането на този метод в обучението и на други целеви групи, вкл. възрастни. Съдържанието е съобразено с Учебната програма за учебно-тренировъчната фирма. От една страна Ръководството трябва да дава на ръководителите на учебно-тренировъчната фирма сигурност, че правят нещата, така както трябва, а от друга да им предоставя свободата да решават  самостоятелно, какво и до каква степен да приложат в зависимост от собствения опит и от конкретните рамковите условия на работа. Съдържанието на Ръководството и приложения компакт диск са обособени в пет глави:
Глава І  “Какво представлява учебно-тренировъчната фирма?”
Глава ІІ е посветена на въпроса “Как да основа учебно-тренировъчна фирма?” в контекста на обучението в училище. Третата глава е посветена на въпроса “Как да ръководя учебно-тренировъчна фирма? – между ежедневието и върховите моменти в работата на учебно-тренировъчната фирма”
В Глава 4 се изясняват от различни перспективи стъпките за професионализиране на учебно-тренировъчната фирма. Глава 5 “Как може да бъде използвана учебно-тренировъчната фирма в обучението на възрастни и други целеви групи?” разглежда възможностите за прилагането на учебно-тренировъчната фирма в обучението на други целеви групи.

Ръководството е създадено с участието на авторски екипи от България и Австрия в рамките на проекта ECO NET. Проектът ECO NET (www.econet-see.com) подпомогна по много и различни пътища развитието на методиката на обучение по икономическите дисциплини и внедряването на учебно-тренировъчната фирма като метод на обучение в българските училища