ул. Розова долина № 1
София 1421
тел.  (02) 866 20 13
факс (02) 866 13 09
Национална финансово-стопанска гимназия

Националната финансово-стопанска гимназия в София е наследник на Софийска мъжка търговска гимназия, основана през 1913 г.

През всичките години на съществуването си гимназията е оставила богати традиции с подготовката на специалисти със средно икономическо образование. Професионалният облик на завършващите се характеризира с богата общообразователна подготовка, чуждоезикови знания, актуална икономическа подготовка по теория и практика, умения за приложение на компютърно-информационните технологии в бизнес комуникациите и общуването.

Образователно-възпитателните дейности се осъществяват в близко сътрудничество със звена на финансово-счетоводната практика, научни и културни институти, културно информационните центрове на европейските страни. С тяхна помощ се осъвременява и модернизира учебно-материалната база.

Успешно бяха реализирани мащабни образователни проекти с Република Австрия по специалностите Икономика и мениджмънт и Предприемачество и мениджмънт.

С помощта на австрийската страна по рамковата програма ECO NET бе изграден модерен Учебно-тренировъчен център по икономика, в който работят Учебно-тренировъчни фирми (УТФ), като се симулира реална бизнес среда. Учебните фирми убедително се представят на национални и международни панаири.


Административни услуги, предоставяни от НФСГ:

  • Издаване на диплома за средно образование >>
  • Издаване на служебна бележка бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити >>
  • Издаване на служебна бележка бележка за допускане до държавни зрелостни изпити >>
  • Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи >>
  • Издаване на Удостоверение за професионално обучение и Свидетелство за професионална квалификация >>
  • Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация >>
  • Издаване на удостоверение за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование >>
  • Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация >>
  • Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование >>
  • Образователни услуги >>


Импулсен център за обучение по предприемачество

В рамките на българо-австрийски Мечинг гранд проект на Фондация "Ротари" - "Млад предприемач", работи Импулсен център за обучение по предприемачество.


Моделен център

За мултиплициране на резултатите от Българо-австрийския образователен проект и по-специално на УТФ като иновационен и отговарящ на съвременните изисквания метод за обучение е създаден Моделен център към гимназията. Основната задача на Центъра е да бъде двигател за повишаване квалификацията на ръководителите на УТФ и разпространяване на концепцията за УТФ в България.


Сертификат за владеене на немски език

От началото на учебната 2015/2016 г. Национална финансово-стопанска гимназия София е едно от 12-те училища в България, които предлагат на своите ученици, изучаващи немски като първи чужд език, възможността да са явят на изпит за придобиване на Германската езикова диплома DSD І. Подготовката за явяване на изпит се осъществява в НФСГ от учители по немски език, обучени и сертифицирани от Министерството на културата и образованието във Федерална република Германия, които имат право и да провеждат изпита. Още информация за изпита >>

Първите ученици от НФСГ, които се явиха на  писмен и устен изпит за придобиване на Германската езикова диплома (DSD) I-ва степен, се представиха отлично и получават този официално признат сертификат за владеене на немски език на Конференцията на министрите на образованието и културата в Германия.

НФСГ участва също така и в Инициативата „Училища Партньори на бъдещето“.Изпит за международен бизнес сертификат EBC*L

вижте повече>>
Национална финансово-стопанска гимназия е акредитирана като ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР EBC*L и има право да провежда изпити за придобиване на European Business Competence* Licence в България.
За изпита (ниво А и ниво B) могат да се записват младежи и девойки до 20-годишна възраст от цялата страна.
Такси - 45 лв
за ниво А; 55 лв за ниво В (В1 + В2)

© НФСГ  16.01. 2006 г.

 

Valid XHTML 1.0 Transitional